Zakres usług

Księgowość

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, w tym m. in. fundacji i stowarzyszeń),
 • nadzór nad księgami rachunkowymi,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencja ryczałtu,
 • obsługa płacowa lub kadrowo-płacowa,
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych,
 • usługi dodatkowe
 • porady księgowe

Księgi rachunkowe

 • opracowanie polityki rachunkowości, założenie planu kont dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i  rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

Nadzór nad księgami rachunkowymi

 • kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem ich zgodności z przyjętą polityką rachunkowości
 • weryfikacja Zakładowego Planu Kont
 • weryfikacja planu amortyzacji
 • kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym
 • kontrola prawidłowości dekretacji
 • okresowa kontrola prawidłowości sporządzania zeznań, deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji bilansowych i statystycznych
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie nadzorowanych ksiąg
 • otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • założenie ksiąg rachunkowych w programie księgowym
 • szkolenie personelu Działów Finansowo-Księgowych

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

Kadry i płace

1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę

 • sporządzenie listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

3. Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych

4. Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • przygotowywanie raportów RMUA
 • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego

Weryfikacja ksiąg rachunkowych

 • kontrola prawidłowości zapisów ujętych w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych  PIT, CIT, VAT
 • sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych,w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz węwnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT
 • weryfikacja prawidłowości rozliczania różnic kursowych

Usługi dodatkowe

 • konsultacje w zakresie sporządzania Zakładowej Polityki Rachunkowości
 • konsultacje w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
 • pomoc w zakładaniu firmy, wyborze formy opodatkowania,
 • doradztwo w zakresie przejścia z kpir na księgi rachunkowe

Porady księgowe

 • pomoc przy rozpoczęciu działalności

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania

 • pomoc w wyborze rodzaju księgowości

 • opracowanie, modyfikacja i wdrożenie zakładowego planu kont

 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie

 • konsultacje telefoniczne dla stałych klientów

 • spotkania konsultacyjne

 • pomoc w dostosowaniu istniejących rozwiązań księgowych do wymogów prawa

 • pomoc w wyborze optymalnej formy zatrudniania pracowników

 • ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy